>> ทำไมต้องเลือกเรา
   
1. Knowledge Center เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเมื่อจบทุกระดับจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Knowledge Center ภายใต้การรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ
   
2. เปิดทำการเรียนการสอนมานานกว่า 10 ปี   จากการติดตามนักเรียนที่จบไปแล้ว ทำให้ทราบว่านักเรียนที่เรียนจบจาก  Knowledge Center 99% เรียนต่อสายวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนมีทัศนะคติที่ดี มีความมั่นใจในวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้สามารถต่อยอดขึ้นไปในระดับที่สูง
   
3. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาสมอง  สมาธิความจำเป็นพื้นฐานการเรียนดีทุกวิชา
   
4. หลักสูตรจินตคณิตหรือคณิตคิดไวที่ Knowledge Center เมื่อเรียนครบ 4 คอร์ส ทำให้นักเรียนสามารถคิดเลขได้ไวแตกต่างจากคนที่ไม่ได้เรียนอย่างเห็นได้ชัด
   
5. หลักสูตรจินตคณิตหรือคณิตคิดไวที่ Knowledge Center ทำให้นักเรียนที่เรียนมีความสามารถโดดเด่นเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ไปแข่งขันระดับเขต ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง วงศ์ตระกูลและโรงเรียน
   
6. Knowledge Center มีนโยบายดูแลใส่ใจเป็นรายบุคคลอย่างจริงใจ   ดังนั้นจึงมีการติดตามดูแลใกล้ชิดอย่างเป็นระบบ ทั้งการประเมินในชั้นเรียนการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง และการติวเสริมหลังเลิกเรียน รวมถึงการมาทำแบบฝึกหัดกับคุณครูตอนเย็นที่ Knowledge Center โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
   
7. 90% ของนักเรียนที่เข้ามาเรียนใน Knowledge Center มาจากการบอกต่อปากต่อปากของผู้ปกครองว่าดีจริง
   
8. นักเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับชาติ รวมถึงได้รับรางวัลสถานประกอบการจินตคณิตหรือคณิตคิดไวดีเด่น ปี 2547
   
9. นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษที่ Knowledge Center สามารถเข้าเรียนใน English Program ในโรงเรียนที่มีชื่อ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหน เพราะมีความมั่นใจในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีคลังคำศัพท์สะสมมากมาย   ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาต

 

 

 

 ©2012 KnowledgeCenter All Rights Reserved.